Tạp chí Đại học Hải Dương

 TẠP CHÍ KHOA HỌC

 Giới thiệu

 Hội đồng biên tập
 Thể lệ tạp chí 
 Liên hệ

 

    
 THÔNG BÁO

Thư mời viết bài khoa học đăng trên Tạp chí Đại học Hải Dương

Thông báo Quy trình và hướng dẫn đăng bài trên Tạp chí Đại học Hải Dương thuộc Trường Đại học Hải Dương

Hội nghị tập huấn về phương pháp, kinh nghiệm viết bài báo khoa học định hướng quốc tế tại Trường Đại học Hải Dương thành công tốt đẹp

Các số đã xuất bản
Năm 2024

Số 1 - 2024 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 1, xuất bản 03/2024

Năm 2023

Số 2 - 2023 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 2, xuất bản 06/2023

Số 1 - 2023 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 1, xuất bản 03/2023

Năm 2022

Số 4 - 2022 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 4, xuất bản 12/2022

Số 3 - 2022 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 3, xuất bản 09/2022

Số 2 - 2022 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 2, xuất bản 06/2022

Số 1 - 2022 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 1, xuất bản 03/2022

Năm 2021

Số 4 - 2021 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 4, xuất bản 12/2021

Số 3 - 2021 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 3, xuất bản 09/2021

Số 2 - 2021 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 2, xuất bản 06/2021

Số 1 - 2021 - Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương, số 1, xuất bản 03/2021