Giới thiệu Tạp chí Khoa học

Tạp chí Khoa Đại học Hải Dương hoạt động theo Giấy phép hoạt động tạp chí in số 20/GP/BTTTTngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN 2588 - 1329 do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp ngày 29 tháng 11 năm 2017.

Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương hoạt động với tôn chỉ, mục đích “Định kỳ theo kỳ xuất bản để thông tin chuyên sâu, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng về khoa học và công nghệ phù hợp với các ngành đào tạo của Trường Đại học Hải Dương”, được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh định kỳ 03 tháng/số.

Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương là cầu nối giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế, là nơi kết nối các thông tin, sản phẩm khoa học và công nghệ đến các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, các địa phương và bạn đọc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn đời sống và sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Hội đồng biên tập Tạp chí xin gửi lời cám ơn chân thành đến các cơ quan quản lý báo chí, các tác giả, người phản biện, cán bộ biên tập và tất cả những người đã chung tay xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương. Chúng tôi rất mong quý vị tiếp tục gửi bài viết, bài trao đổi học thuật, các thảo luận khoa học mang tính thời sự cũng như góp ý về công tác biên tập, phản biện các bài báo để Tạp chí Khoa học Đại học Hải Dương ngày càng hoàn thiện, phát triển, trở thành tạp chí uy tín trong cộng đồng khoa học và được bạn đọc xa gần nhiệt tình đón đọc.