Thư mời viết bài khoa học đăng trên Tạp chí Đại học Hải Dương