Danh sách BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2024, BCH Hội sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Đơn vị

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Chức danh Khóa XV

1

Đỗ Thanh

Huyền

1988

Phòng Hành chính

Thạc sĩ

TC

Bí thư

2

Trần Việt

Dũng

1984

Phòng CTSV

Thạc sĩ

TC

 Phó

Bí thư

3

Nguyễn Ngọc

Anh

1985

Khoa KT-TC

Thạc sĩ

SC

BTV

4

Vũ Thị

Hương

1991

Khoa Cơ bản

Thạc sĩ

SC

BTV

5

Tạ Thị Thanh

Thủy

1989

Khoa KT-QT

Thạc sĩ

SC

BTV

6

Phạm Thị Lan

Anh

2003

K11ĐH.NNA

12/12

 

BCH

7

Bùi Phương

Anh

2001

K10ĐH.QTDVDL

12/12

 

BCH

8

Đỗ Thị Thanh

Dung

2001

K11ĐH.QTKD

12/12

 

BCH

9

Mạc Thị

Huế

2002

K10ĐH.KT1

12/12

 

BCH

10

Đinh Hoàng Bảo

Ngọc

1999

K9ĐH.KT

12/12

 

BCH

11

Phùng Hiếu

Ngân

2003

K11ĐH.KT2

12/12

 

BCH

12

Nguyễn Minh

Quang

2002

K10ĐH.KTĐ

12/12

 

BCH

13

Hoàng Văn

Thế

2001

K9ĐH.KTĐ

12/12

 

BCH

14

Trần Anh

Quân

2000

K11ĐH.QTKD

12/12

 

BCH

15

Phạm Thành

Đông

2003

K11ĐH.CNTT

12/12

 

BCH

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Quê quán

Chức vụ 

Ghi chú

1

Đỗ Thanh Huyền

14/6/1988

P. Hành chính

Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Chủ tịch

 

2

Tạ Thị Thanh Thủy

19/8/1989

Khoa KT-QT

Chí Linh - Hải Dương

Phó Chủ tịch

 

3

Hoàng Văn Thế

19/08/2001

K9ĐH.KTĐ

Tiền Tiến - Thanh Hà - HD

Phó Chủ tịch

 

3

Hoàng Thị Nguyệt

13/09/2000

K8ĐH.KT

Tân An - Thanh Hà - HD

UV BTK

 

4

Bùi Thái Dương

27/07/2000

K8ĐH.KTTH

Bến Tắm - TP. Chí Linh

UV BTK

 

5

Nguyễn Thu Hoài

28/06/2001

K9ĐH.QTKD

Thanh An - Thanh Hà - HD

UV BCH

 

7

Dương Tuấn Kiệt

01/01/2001

K9ĐH.TCNH

Ngọc Châu - Hải Dương

UV BCH

 

8

Nguyễn Văn Chức

17/11/2000

K10ĐH.KTĐ

Thạch khôi - TP.Hải Dương

UV BCH

 

9

Phạm Tuấn Anh

05/09/2002

K10ĐH.KT

Tiền Hải - Thái Bình

UV BCH

 

10

Đoàn Thị Phương Anh

23/09/2002

K10ĐH.QTKD

Ngọc Châu - TP. Hải Dương

UV BCH

 

11

Nguyễn Thị Hải Châu

30/04/1997

K10ĐH.KT

Thanh Hà - Hải Dương

UV BCH

 

12

Bùi Phương Anh

 07/9/2001

K10ĐH.QTKD

Ngọc Châu - Hải Dương

UV BCH

 

13

Mạc Thị Huế

06/08/2002

K10ĐH.KT

Kinh Môn - Hải Dương

UV BCH

 

14

Đỗ Thị Nhài

18/08/2002

K10ĐH.KT

Thanh Hà - Hải Dương

UV BCH

 

15

Đoàn Thị Vân Anh

02/11/2000

K9ĐH.NNA

Kim Thành - Hải Dương

UV BCH