Danh sách Ban Chấp hành công đoàn cơ sở khóa XII

STT

Họ đệm

Tên

Năm sinh

Chức vụ

 
 

I

Ban Thường vụ

 

 

 

 

1

Tô Văn

Sông

1967

Chủ tịch CĐ

 

2

Phùng Việt  Phương 

1980

Phó Chủ tịch

 

3

Nguyễn Thị Thu

1976

Ủy viên Thường vụ

 

4

Phạm Thị

Yến

1974

Ủy viên Thường vụ

 

II

Ban Chấp hành

 

 

 

 

1

Tô Văn

Sông

1967

Chủ tịch CĐ

 

2

Phùng Việt 

Phương 

1980

Phó Chủ tịch

 
3

Nguyễn Thị Thu

1976

Ủy viên Thường vụ

 

4

Phạm Thị

Yến

1974

Ủy viên Thường vụ

 

5

Phạm Thị

An

1984

Ủy viên

 

6

Nguyễn Ngọc

Cương

1979

Ủy viên

 

7

Nguyễn Thị

Đào

1975

Ủy viên

 

8

Vũ Văn

Hoàng

1987

Ủy viên

 

9

 Lê Thị   Sinh   1978 Ủy viên

 

10

 Nguyễn Thị Thương   Thương   1981 Ủy viên

 

11

Nguyễn Thị 

Toan 

1980

Ủy viên

 

12

Phạm Thị Thu  Trang

1988

Ủy viên