Thông báo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó dịch bệnh Covid-19