Liên hệ

Tạp chí Đại học Hải Dương

Trường Đại học Hải Dương, Khu đô thị phía Nam, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thư ký tòa soạn: ThS. Vũ Thùy Trang

Điện thoại: 0220.3710.919

Email: uhdphongkhoahoc.edu@gmail.com

Website: https://uhd.edu.vn/tapchihaiduong-dt33070.html