Trường Đại học Hải dương
Địa chỉ: Khu Đô thị phía Nam, Thành phố Hải Dương (Liên Hồng - Gia Lộc - Hải Dương)
Điện thoại: 0320.3710.919
Fax: 0320.3715.666

:
:
:
:
Trường Đại học Hải Dương