Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị cốt lõi và Chiến lược phát triển giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Hải Dương

TẦM NHÌN

  Trường Đại học Hải Dương trở thành đại học ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm trường đại học công lập trực thuộc tỉnh hàng đầu của Miền Bắc vào năm 2025. Kết nối với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để trở thành trường đại học tự chủ và trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng có uy tín  trong nước và tiếp cận khu vực vào năm 2030.

SỨ MẠNG

  Trường Đại học Hải Dương là trung tâm đào tạo, NCKH, CGCN, hoạt động dịch vụ của tỉnh Hải Dương, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, sản phẩm khoa học, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương và cả nước.

Phát huy vai trò là trường đại học ứng dụng, hoạt động đào tạo NCKH, dịch vụ, luôn gắn với nhu cầu của xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và người học. Phát huy phẩm chất, năng lực người học vì sự phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương và đất nước.

   GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Môi trường sáng tạo - Tập thể đoàn kết - Liêm chính, minh bạch - Chất lượng, hiệu quả - Trách nhiệm cộng đồng

 VĂN HÓA

Chất lượng tạo thịnh vượng và sự tin cậy, hợp tác cùng phát triển.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Học để làm được việc”

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂNTRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020: http://uhd.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-hai-duong-giai-doan-2015-2020-dt5347.html

2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2025, TẦM NHÌN 2030 (Sửa đổi, bổ sung năm 2018): http://uhd.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-hai-duong-giai-doan-2018-2025-tam-nhin-2030-sua-doi-bo-sung-nam-2018-dt5349.html