BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng: TS. Tạ Thị Thúy Ngân

2. Các Phó Hiệu trưởng:

- TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

- TS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

- TS. Tăng Thế Toan

- TS. Nguyễn Văn Quyên