Hội đồng trường, Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Ông  Vũ Đức Lễ  -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường.

2. Bà Vũ Thị Thảo -  Thư ký Hội đồng Trường

3. Các thành viên Hội đồng Trường

* Thành viên ngoài Trường:

-  Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương;

-  Ông Trịnh Văn Thiện - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hải Dương;

-  Ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ  tịch UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

- Ông Đinh Xuân Cường;

- Ông Vũ Mạnh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;

- Ông Lê Hồng Phong - Thượng tá, Giám đốc khách hàng doanh nghiệp Viettel Hải Dương;

- Ông Bùi Thanh Tùng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Thành viên Nhà trường:

- Bà Tạ Thị Thúy Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà -  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;

- Ông Nguyễn Văn Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;

- Ông Tăng Thế Toan - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng;

- Ông Tô Văn Sông -  Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ;

- Bà Nguyễn Thị Đào - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ;

- Ông Nguyễn Mạnh Tuân - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ;

- Bà Nguyễn Thị Hòa - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ;

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ;

- Ông Nguyễn Thái Hưng  - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ;

- Bà Phạm Thị Thu Thủy - Bí thư chi bộ;

- Bà Dương Thị Bích Hạnh - Bí thư chi bộ;

- Ông Đàm Văn Bắc - Bí thư chi bộ;

-  Ông Phạm Quang Thịnh -  Phó bí thư chi bộ.

* TIN, BÀI VIẾT VỀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

1. Hội nghị thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025: http://uhd.edu.vn/hoi-nghi-thuc-hien-quy-trinh-thanh-lap-hoi-dong-truong-truong-dai-hoc-hai-duong-nhiem-ky-2020-2025-dt4304.html

2. Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025: http://uhd.edu.vn/le-cong-bo-quyet-dinh-cong-nhan-hoi-dong-truong-chu-tich-va-cac-thanh-vien-hoi-dong-truong-dai-hoc-hai-duong-nhiem-ky-2020-2025-dt4318.html

3. Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hải Dương: http://uhd.edu.vn/nghi-quyet-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-truong-dai-hoc-hai-duong-dt6375.html

4. Các Nghị quyết của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025: http://uhd.edu.vn/cac-nghi-quyet-cua-hoi-dong-truong-nhiem-ky-2020-2025-dt6399.html

5. THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực Hội đồng trường tại phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 2021: http://uhd.edu.vn/thong-bao-ket-luan-cua-thuong-truc-hoi-dong-truong-tai-phien-hop-ngay-29-thang-4-nam-2021-dt8433.html

6. Kế hoạch công tác của Hội đồng Trường Tháng 5 năm 2021: http://uhd.edu.vn/ke-hoach-cong-tac-cua-hoi-dong-truong-thang-5-nam-2021-dt8435.html

7. Chương trình công tác của Hội đồng Trường Tháng 6 năm 2021: http://uhd.edu.vn/chuong-trinh-cong-tac-cua-hoi-dong-truong-thang-62021-dt8448.html.

8. Thông báo V/v tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương năm học 2020-2021: http://uhd.edu.vn/thong-bao-vv-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-giam-sat-cua-hoi-dong-truong-truong-dai-hoc-hai-duong-nam-hoc-2020-2021-dt8451.html

9. Kế hoạch công tác Tuần của HĐT: http://uhd.edu.vn/ke-hoach-cong-tac-tuan-cua-hoi-dong-truong-dt8452.html

10. Chương trình công tác của Hội đồng Trường Tháng 7 năm 2021: http://uhd.edu.vn/chuong-trinh-cong-tac-cua-hoi-dong-truong-thang-7-nam-2021-dt8466.html

11. Chương trình công tác của Hội đồng Trường Tháng 8 năm 2021: http://uhd.edu.vn/chuong-trinh-cong-tac-cua-hoi-dong-truong-thang-8-nam-2021-dt8483.html

12. Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương Nhiệm kỳ 2020 - 2025: http://uhd.edu.vn/ky-hop-lan-thu-4-hoi-dong-truong-truong-dai-hoc-hai-duong-nhiem-ky-2020-2025-dt8542.html

13. Kỳ họp thứ V Hội đồng trường: Từng bước nâng cao năng lực quản trị của Hội đồng trường: http://uhd.edu.vn/ky-hop-thu-v-hoi-dong-truong-tung-buoc-nang-cao-nang-luc-quan-tri-cua-hoi-dong-truong-dt8621.html

14. Kỳ họp thứ VI Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025: http://uhd.edu.vn/ky-hop-thu-vi-cua-hoi-dong-truong-truong-dai-hoc-hai-duong-nhiem-ky-2020-2025-dt11706.html

15. Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng trường tại Phiên họp ngày 22 tháng 8 năm 2022:  http://uhd.edu.vn/thong-bao-ket-luan-cua-thuong-truc-hoi-dong-truong-tai-phien-hop-ngay-22-thang-8-nam-2022-dt12744.html

16. Kỳ họp thứ VI Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025: http://uhd.edu.vn/ky-hop-thu-vii-cua-hoi-dong-truong-truong-dai-hoc-hai-duong-nhiem-ky-2020-2025-dt16769.html

17. Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng trường tại Phiên họp ngày 08 tháng 12 năm 2022: http://uhd.edu.vn/thong-bao-ket-luan-cua-thuong-truc-hoi-dong-truong-tai-phien-hop-ngay-08-thang-12-nam-2022-dt16770.html

18. Kỳ họp thứ IX của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025: http://uhd.edu.vn/ky-hop-thu-ix-cua-hoi-dong-truong-truong-dai-hoc-hai-duong-nhiem-ky-2020-2025-dt25811.html