Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng trường tại Phiên họp ngày 08 tháng 12 năm 2022