Cơ cấu, Sơ đồ tổ chức bộ máy Trường Đại học Hải Dương

I. BAN GIÁM HIỆU

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

1. PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

2. PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC 

3. PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN

4. PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - THANH TRA

5. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

6. PHÒNG HÀNH CHÍNH

7. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

8. PHÒNG QUẢN TRỊ

II. KHOA ĐÀO TẠO

1. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

2. KHOA NGOẠI NGỮ

3. KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

4. KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ

5. KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

III. TRUNG TÂM

1. TRUNG TÂM TIN HỌC 

2. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

3. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - QUỐC PHÒNG

4. TRUNG TÂM KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

5. TRUNG TÂM THỰC HÀNH KT VÀ CN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

6. TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP

7. TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO & TUYỂN SINH

8. TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ