Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Hải Dương