Kỳ họp thứ VI của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-HĐT ngày 22/7/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, chiều ngày 11/8/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức kỳ họp thứ VI. Phiên họp được tổ chức kết hợp giữa hình thức họp trực tiếp và họp trực tuyến do TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì.

                                         TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã tập trung xem xét, quyết định một trong những quy định của Trường về điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi): Quy định về phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cá nhân, đơn vị trong Trường Đại học Hải Dương.

Hội đồng trường cũng đã xem xét, thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022 và định hướng xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023 của Hội đồng trường và của Trường Đại học Hải Dương; thảo luận Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.

Tại phiên họp này, Hội đồng trường đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2021-2022, trong đó tập trung vào giám sát chuyên đề với hai nội dung là công tác tuyển dụng, chuyển đổi vị trí việc làm bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý và công tác quản lý, sử dụng tài sản thiết bị.

Trước khi kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng trường đã kết luận những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ VI. Hội nghị đã nghe Thư ký Hội đồng Trường đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thứ VI. Tất cả các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỳ họp thứ VI Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tin, bài: ThS. Vũ Thị Thảo - Thư ký HĐT