THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực Hội đồng trường tại phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 2021