Thông báo V/v tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương năm học 2020-2021