Chương trình công tác của Hội đồng Trường Tháng 8 năm 2021