Kỳ họp thứ V Hội đồng trường: Từng bước nâng cao năng lực quản trị của Hội đồng trường

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐT ngày 18/3/2022 của Hội đồng trường (HĐT), Trường Đại học Hải Dương, chiều ngày 08/4/2022, HĐT Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức kỳ họp thứ V để thảo luận và thống nhất quyết nghị các nội dung quan trong việc từng bước thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của HĐT, tiến tới nâng cao năng lực quản trị của HĐT theo Luật định. Nội dung chính của Kỳ họp bao gồm: 

 - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐT giữa kỳ họp thứ IV và thứ V của HĐT và nhiệm vụ trọng tâm của HĐT giữa kỳ họp thứ V và thứ VI.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong 6 tháng đầu năm học 2021-2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm học 2021-2022.

  - Chương trình công tác của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

 - Báo cáo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Nhà trường và các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.

 - Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc các vị trí việc làm của Trường.

 - Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Trường.

 - Báo cáo công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp luật.

 - Báo cáo công khai kết quả giám sát của HĐT.  


Toàn cảnh phiên họp Hội đồng trường kỳ họp thứ V ngày 08/4/2022

  Với chủ đề kỳ họp thứ V của HĐT "Từng bước nâng cao năng lực quản trị của Hội đồng trường", HĐT đã dành nhiều thời gian thảo luận các nội dung, phương thức hoạt động của HĐT hướng đến mục tiêu quản trị thực chất Trường đại học theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của Trường. Tại kỳ họp, các thành viên HĐT đặc biệt là các thành viên ngoài Trường đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, ý nghĩa về các nội dung của kỳ họp.

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 609-TB/TU ngày 11/3/2022 về phương án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh quản lý; chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại công văn số 736/UBND-VP về việc thực hiện thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phương án sắp xếp các trường đại học, cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh quản lý, Nhà trường đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm các ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà trường theo quy định hiện hành.

 Sau khi thảo luận chi tiết từng nội dung, HĐT thống nhất quyết nghị ban hành Chương trình công tác của HĐT nhiệm kỳ 2020-2025; Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc các vị trí việc làm của Trường; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Trường. 

 Hội đồng trường thống nhất giao Thường trực HĐT chủ trì phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ góp ý của các thành viên HĐT để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi ban hành Nghị quyết. 

 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp thứ V Hội đồng trườngTrường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. 

Tổng hợp Tin, bài và ảnh: ThS. Vũ Thị Thảo - Thư ký HĐT 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐT ngày 18/3/2022 của Hội đồng trường (HĐT), Trường Đại học Hải Dương, chiều ngày 08/4/2022, HĐTội đồng Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức kỳ họp thứ V năm[TTT1]  để thảo luận và thống nhất quyết nghị các nội dung quan trong việc từng bước thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của HĐT, tiến tới nâng cao năng lực quản trị của HĐT theo Luật định. Nội dung chính của Kỳ họp bao gồm:, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo [TTT2] các nội dung quan trọng của của Nhà trường gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KH[TTT3]  hoạt động của HĐT giữa kỳ họp thứ IV và thứ V của HĐT và nhiệm vụ trọng tâm của HĐT giữa kỳ họp thứ V và thứ VI.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong 6 tháng đầu năm học 2021-2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm học 2021-2022.

- Chương trình công tác của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

- Báo cáo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Nhà trường và các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.

- Dự thảo Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc các vị trí việc làm của Trường.

- Quy Dự thảo Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động của Trường.

- Báo cáo công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả kiểm định, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo công khai kết quả giám sát  thường xuyên của HĐT.


 [TTT1]V

 [TTT2]và thống nhất quyết nghị các nội dung quan trong việc từng bước thực hiên đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của HĐT, tiến tới nâng cao năng lực quản trị của HĐT theo Luật định. Nội dung chính của Kỳ họp bao gồm:

 [TTT3]Kế hoạch