KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ

LINK BÀI VIẾT, TIN TỨC CỦA KHOA:

1. Khoa Kinh tế - Quản trị tổ chức Chương trình thăm quan và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên: http://uhd.edu.vn/khoa-kinh-te-quan-tri-to-chuc-chuong-trinh-tham-quan-va-trai-nghiem-thuc-te-tai-doanh-nghiep-cho-sinh-vien-dt8651.html

2Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị Đợt 2 năm 2022 thành công tốt đẹp: http://uhd.edu.vn/le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-cua-sinh-vien-khoa-kinh-te-quan-tri-dot-2-nam-2022-thanh-cong-tot-dep-dt8653.html

3. Khoa Kinh tế - Quản trị tổ chức Tọa đàm thành công tốt đẹp: http://uhd.edu.vn/khoa-kinh-te-quan-tri-to-chuc-toa-dam-thanh-cong-tot-dep-dt8657.html

4. Khoa Kinh tế - Quản trị tổ chức gặp mặt sinh viên đầu năm học mới 2022 - 2023: http://uhd.edu.vn/khoa-kinh-te-quan-tri-to-chuc-gap-mat-sinh-vien-dau-nam-hoc-moi-2022-2023-dt12718.html

5. Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học liên thông ngành Quản trị kinh doanh khóa 7 và 8 Khoa Kinh tế - Quản trị: http://uhd.edu.vn/le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-cua-sinh-vien-dai-hoc-lien-thong-nganh-quan-tri-kinh-doanh-khoa-7-va-8-khoa-kinh-te-quan-tri-dt15755.html

6. Sức trẻ của giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022): http://uhd.edu.vn/suc-tre-cua-giang-vien-va-sinh-vien-khoa-kinh-te-quan-tri-trong-chuoi-hoat-dong-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-20111982-20112022-dt15767.html

7. Khoa Kinh tế - Quản trị tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng khóa 9 năm 2023: http://uhd.edu.vn/khoa-kinh-te-quan-tri-to-chuc-thanh-cong-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-cho-sinh-vien-nganh-quan-tri-kinh-doanh-quan-tri-van-phong-khoa-9-nam-2023-dt29837.html

Đính kèm: