Quyết định số 405/QĐ-ĐHHD Về việc mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông trình độ đại học hệ chính quy. Mã số:7510302