Đề án mở ngành đào tạo ngành Kế toán trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Hải Dương