Khoa Kinh tế - Quản trị tổ chức Chương trình thăm quan và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên