PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Các quyết định công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Trường Đại học Hải Dương: http://uhd.edu.vn/cac-quyet-dinh-cong-bo-cong-khai-du-toan-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-cua-truong-dai-hoc-hai-duong-dt9678.html

Đính kèm: