KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

* Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ: http://uhd.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-bac-dai-hoc-nganh-ky-thuat-dien-dt32917.html

* LINK TIN, BÀI VIẾT CỦA KHOA:

1. Các giải pháp công nghệ tiên tiến trong đào tạo, giảng dạy lĩnh vực Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin: http://uhd.edu.vn/cac-giai-phap-cong-nghe-tien-tien-trong-dao-tao-giang-day-linh-vuc-dien-dien-tu-cong-nghe-thong-tin-dt8650.html

2. Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đợt 2 năm 2022 thành công tốt đẹp: http://uhd.edu.vn/le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-do-an-tot-nghiep-cua-sinh-vien-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-dot-2-nam-2022-thanh-cong-tot-dep-dt8655.html

3. Sinh viên ngành Kỹ thuật điện - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thực tập nghề nghiệp tại Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh - Tập đoàn An Phát Holdings: http://uhd.edu.vn/sinh-vien-nganh-ky-thuat-dien-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-thuc-tap-nghe-nghiep-tai-cong-ty-co-phan-nhua-bao-bi-an-vinh-tap-doan-an-phat-holdings-dt12726.html

4. Thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông trình độ đại học tại Trường Đại học Hải Dương: http://uhd.edu.vn/tham-dinh-chuong-trinh-dao-tao-nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-tu-vien-thong-trinh-do-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-hai-duong-dt30840.html

5.Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đợt 4 năm 2023 thành công tốt đẹphttps://uhd.edu.vn/bao-ve-do-an-tot-nghiep-cua-sinh-vien-nganh-ky-thuat-dien-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-dot-4-nam-2023-thanh-cong-tot-dep-dt30854.html