KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ

  Khoa Kinh tế - Quản trị được thành lập từ tháng 3 năm 2019 theo Quyết định số 494/QĐ-ĐHHD của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương trên cơ sở tinh gọn từ các Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế tổng hợp, Khoa Quản trị văn phòng và Khoa Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Hiện nay, Khoa có 19 giảng viên, trình độ từ Thạc sĩ trở lên (Gồm 02 giảng viên là Tiến sĩ, 02 giảng viên đang NCS và 15 giảng viên trình độ Thạc sĩ). Các giảng viên giảng dạy, nghiên cứu đều được đào tạo cơ bản tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo của Khoa luôn cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là kinh doanh hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu hóa hiện nay.

1. Chức năng

Khoa Kinh tế - Quản trị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các ngành do Khoa đào tạo. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng các kiến thức chuyên ngành, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc Khoa.

 2. Nhiệm vụ

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế - quản trị bao gồm trình độ cao học, đại học, cao đẳng và đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của xã hội.

- Quản lý cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa theo sự phân cấp của Nhà trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức và người học. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ thuộc khoa.

- Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc. Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của Trường. Xây dựng kế hoạch bổ sung vật tư, thiết bị, bảo trì các thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học - công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong chương trình, kế hoạch của khoa và của Trường; phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao và các đề tài với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình/bài giảng môn học, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo, đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các bộ môn trực thuộc. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết môn, bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của Nhà trường. Quản lý, lưu trữ các tư liệu của sinh viên và tài liệu chuyên ngành thuộc khoa.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỉ cương, lề lối làm việc trong đơn vị.

- Phối hợp với các phòng, ban chức năng  tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên.

- Đẩy mạnh khai thác các dự án hợp tác quốc tế theo quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường. Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

- Tổ chức các phong trào thi đua cho giảng viên và sinh viên, bình xét các danh hiệu thi đua của năm học theo đúng quy định, thực hiện các cuộc vận động của ngành, của Đảng, Nhà nước và các hoạt động xã hội khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao.

3. Hướng phát triển của Khoa

   Trong thời gian tới, Khoa Kinh tế - Quản trị định hướng một số nội dung chủ đạo: Cải tiến chương trình đào tạo chuẩn mực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo, đưa chương trình đào tạo của ngành, khoa phù hợp với chất lượng đào tạo của các trường trong khu vực, tiến tới hội nhập quốc tế toàn diện về giáo dục đào tạo; cải thiện hệ thống giáo trình tài liệu; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học; mở rộng một số chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay; mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Phấn đấu xây dựng Khoa trở thành Khoa trọng điểm, mũi nhọn của Nhà trường,

4. Cơ cấu tổ chức Khoa


5. Danh sách giảng viên của Khoa


6. Một số hình ảnh của giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị


Hình ảnh thầy/cô Khoa Kinh tế - Quản trị ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019


Học tập và trải nghiệm của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị


  Hình ảnh thầy/cô và sinh viên đi thực tế tại Công ty Gốm Chu Đậu


Thầy/ cô và sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đi thực tế tại Mộc Châu -  Sơn La


Thầy/ cô và sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đi thực tế tại Chùa Bái Đính


Hình ảnh sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thực hành, thực tập tại Khách sạn Nam Cường


Thầy/ cô và sinh viên tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2019


Hình ảnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, của sinh viên trong Khoa 


Hình ảnh sinh viên của Khoa tham gia hoạt động thể thao do Nhà trường tổ chức 

* LIÊN KẾT CÁC BÀI VIẾT, SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

1. Sinh viên Trường Đại học Hải Dương chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19:  http://uhd.edu.vn/sinh-vien-truong-dai-hoc-hai-duong-chung-tay-day-lui-dich-benh-covid-19-dt4225.html

2. Hoạt động đào tạo, hỗ trợ, định hướng khởi nghiệp cho sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị tại Trường Đại học Hải Dương: http://uhd.edu.vn/hoat-dong-dao-tao-ho-tro-dinh-huong-khoi-nghiep-cho-sinh-vien-khoa-kinh-te-quan-tri-tai-truong-dai-hoc-hai-duong-dt4227.html

3. Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng thực hành, thực tế, thực tập cho sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị” thành công tốt đẹp: http://uhd.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-nang-cao-chat-luong-thuc-hanh-thuc-te-thuc-tap-cho-sinh-vien-khoi-nganh-kinh-te-quan-tri-thanh-cong-tot-dep-dt4256.html

4. Sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh khóa 7 trải nghiệm thực tế tại Doanh nghiệp: http://uhd.edu.vn/sinh-vien-dai-hoc-nganh-quan-tri-kinh-doanh-khoa-7-trai-nghiem-thuc-te-tai-doanh-nghiep-dt4275.html

5. Khoa Kinh tế - Quản trị Trường Đại học Hải Dương gặp mặt sinh viên đầu năm học mới 2020-2021: http://uhd.edu.vn/khoa-kinh-te-quan-tri-truong-dai-hoc-hai-duong-gap-mat-sinh-vien-dau-nam-hoc-moi-2020-2021-dt4315.html

6. Lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy, đợt 2 năm 2020 của sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Hải Dương thành công tốt đẹp: http://uhd.edu.vn/le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-dai-hoc-chinh-quy-dot-2-nam-2020-cua-sinh-vien-khoi-nganh-kinh-te-quan-tri-truong-dai-hoc-hai-duong-thanh-cong-tot-dep-dt5329.html

NĂM 2021:

1. Cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hải Dương tích cực chung tay cùng cộng động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: http://uhd.edu.vn/can-bo-giang-vien-va-sinh-vien-truong-dai-hoc-hai-duong-tich-cuc-chung-tay-cung-cong-dong-ung-ho-phong-chong-dich-benh-covid-19-dt6390.html

2. Khoa Kinh tế - Quản trị tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh khóa 7 năm 2021: http://uhd.edu.vn/khoa-kinh-te-quan-tri-to-chuc-thanh-cong-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-cho-sinh-vien-nganh-quan-tri-kinh-doanh-khoa-7-nam-2021-dt8462.html

3. Cảm xúc tri ân Thầy Cô và mái trường của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị tại buổi Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2021: http://uhd.edu.vn/cam-xuc-tri-an-thay-co-va-mai-truong-cua-sinh-vien-nganh-quan-tri-kinh-doanh-khoa-kinh-te-quan-tri-tai-buoi-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-dot-2-nam-2021-dt8463.html

3. Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 Khoa Kinh tế - Quản trị và Trung tâm Khởi nghiệp http://uhd.edu.vn/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nam-hoc-2021-2022-khoa-kinh-te-quan-tri-va-trung-tam-khoi-nghiep-dt8520.html