Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 Nhà trường về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19