QUYẾT ĐỊNH số 261/QĐ-ĐHHD ngày 29/8/2018 V/v ban hành chương trình đào tạo sửa đổi, bổ sung các bậc học, ngành học hệ chính quy tại Trường Đại học Hải Dương