Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023