Hội thảo khoa học Nghiên cứu và vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy lý luận hiện nay

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương, ngày 15/11/2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phối hợp với Bộ môn Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học Nghiên cứu và vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy lý luận hiện nay.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; cùng dự có toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên trong toàn Trường.

 Ban Điều hành và Ban Thư ký Hội thảo 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu khai mạc Hội thảo. Trong bài phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định vị trí, vai trò của tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh, nội dung tác phẩm là tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống xã hội, rút ra những bài học kinh nghiệm qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. TS. Nguyễn Thị Thu Hà chỉ rõ, tác phẩm của Tổng Bí thư có ý nghĩa quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, tác phẩm cung cấp thêm những luận cứ khoa học, thực tiễn sinh động vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị. TS. Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, Hội thảo tập trung làm rõ những giá trị lý luận, thực tiễn, khoa học của tác phẩm và việc vận dụng nội dung các bài viết vào giảng dạy từng học phần lý luận chính trị ở Trường Đại học Hải Dương hiện nay để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu các môn lý luận chính trị trong trường Đại học.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội Thảo 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Tô Văn Sông, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường đề nghị các nhà khoa học, giảng viên tham dự tập trung thảo luận các nội dung: Làm rõ bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tập trung luận giải, phân tích những vấn đề đặt ra từ thực tiễn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự vận dụng nội dung của các bài viết trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Hải Dương hiện nay, cùng với đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Trường, Bộ môn Chính trị nhằm góp phần tạo bước chuyển mới trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học, bồi đắp bản lĩnh chính trị, tình yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

TS. Tô Văn Sông, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường phát biểu đề dẫn Hội thảo

Trong phần nội dung Hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia và các đại biểu tham dự đã nghe các tham luận với nội dung chủ đề được quan tâm nhiều nhất trong tác phẩm của Tổng Bí thư như: Vận dụng những quan điểm trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới; Những vấn đề lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… Cùng với đó, các ý kiến tham luận tại Hội thảo tập trung nghiên cứu, phân tích và vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trường Đại học Hải Dương.

Các tham luận và các ý kiến tham gia tại Hội thảo

Hội thảo lần này là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, thiết thực trong toàn Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương. Đây cũng là đợt sinh hoạt chuyên môn quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, quan điểm, nội dung trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay.

Kết luận Hội thảo, TS. Tô Văn Sông - Đảng ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cảm ơn những tham luận mang tính khoa học và trí tuệ của các tác giả. Các tham luận đã tiếp tục cung cấp những luận cứ khoa học, tổng kết những bài học từ thực tiễn sinh động trong quá trình triển khai, vận dụng những nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị đồng thời nêu rõ kinh nghiệm, thực tiễn giảng dạy các môn lý luận chính trị trong Trường Đại học Hải Dương đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nhận thức chính trị cho thế hệ trẻ hiện nay. Sau Hội thảo, cán bộ, giảng viên nhà trường cần tiếp tục tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; tiếp tục thực hiện hiệu quả sứ mệnh giáo dục đào tạo lý luận chính trị đến cán bộ, đảng viên, sinh viên. Cán bộ, giảng viên nhà trường cần không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; tiếp tục thực hiện hiệu quả sứ mệnh giáo dục đào tạo lý luận chính trị đến cán bộ, đảng viên, người dân. Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu, cán bộ, đảng viên, giảng viên dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Xuân Hùng