Kỳ họp thứ VII của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-HĐT ngày 25/11/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương, chiều ngày 30/11/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức kỳ họp thứ VII. Phiên họp được tổ chức kết hợp giữa hình thức họp trực tiếp và họp trực tuyến do TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì.

TS. Tăng Thế Toan - Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì phiên họp

Tại kỳ họp, Hội đồng trường đã nghe Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trường năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023; Báo cáo công tác tài chính năm 2021, tình hình thực hiện dự toán năm 2022, và kế hoạch tài chính năm 2023.

Tại kỳ họp này, Hội đồng trường đã tập trung xem xét, thảo luận, thống nhất thông qua mốt số quyết nghị quan trọng, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính và quyết toán năm 2021.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023.

- Chương trình giám sát năm học 2022 - 2023 của Hội đồng trường.

- Chính sách bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Hải Dương.

- Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Trường Đại học Hải Dương năm học 2022 - 2023.

Trong phần thảo luận, các thành viên tham dự kỳ họp đã thảo luận về một số nội dung: Chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương; Định hướng hoàn thiện dự án xây dựng “Bộ tiêu chí đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường Đại học Hải Dương”; Định hướng hợp tác đào tạo, đào tạo theo địa chỉ thực hiện trong năm học 2022 - 2023.

Trước khi kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng trường đã kết luận những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ VII. Hội nghị đã nghe Thư ký Hội đồng Trường đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thứ VII. Tất cả các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỳ họp thứ VII Hội đồng trường Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Tin, bài: ThS. Vũ Thị Thảo - Thư ký HĐT