CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2025, TẦM NHÌN 2030 (Sửa đổi, bổ sung năm 2018)