THÔNG BÁO V/v mở lớp đào tạo nghề cho nữ sinh tỉnh Hải Dương do Hàn Quốc tài trợ