THÔNG BÁO Về việc triển khai, phát triển đào tạo các ngành khối kinh tế, kỹ thuật - công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn

           Thực hiện Thông báo 83/TB-ĐHHD ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương tại cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2024;

          Thực hiện Thông báo 62/TB-ĐHHD ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương tại cuộc họp chuyên môn triển khai công tác chuyên môn tháng 5, tháng 6 năm 2024;

          Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xây dựng và phát triển đào tạo khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn;

          Nhà trường thông báo tới lãnh đạo các khoa Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị, Kế toán - Tài chính, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa Ngoại ngữ kế hoạch Hội thảo rà soát, xây dựng Chương trình đào tạo, triển khai đào tạo, đánh giá,….đối với đào tạo các ngành khối kinh tế, kỹ thuật - công nghệ, xã hội nhân văn. Cụ thể:

 1. Thời gian Hội thảo

          - 14h30 ngày 08/7/2024.

          - Địa điểm: Nhà Hiệu bộ - Cơ sở Nguyễn Thị Duệ.

2. Thành phần

          - Ban Giám hiệu.

          - Lãnh đạo các phòng, trung tâm: Phòng Đào tạo - HTQT; Phòng Bảo đảm chất lượng -Thanh tra; Trung tâm Liên kết đào tạo - bồi dưỡng.

          - Lãnh đạo các khoa: Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị, Kế toán - Tài chính, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa Ngoại ngữ. 

          - Các khoa cử từ: 03 - 05 giảng viên nòng cốt xây dựng chương trình tham dự họp cùng.

3. Nội dung

         - Rà soát, xây dựng CTĐT, triển khai đào tạo, đánh giá và kiểm định chất lượng. Chương trình đào tạo phải có sự phối hợp với doanh nghiệp hoặc các đơn vị ngoài trường trong việc hỗ trợ triển khai đào tạo theo định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

         - Các khoa nghiên cứu xây dựng, tham mưu, đễ xuất,… chiến lược phát triển khoa, ngành đào tạo để triển khai, phát triển ngành đào tạo.