Thông báo về việc tổ chức học bù, học ghép cho sinh viên ngành Sư phạm K13, Ngôn ngữ Anh K13 và CĐ GDMN K46, năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc tổ chức học bù, học ghép cho sinh viên ngành Sư phạm K13, Ngôn ngữ Anh K13 và Cao đẳng Giáo dục Mầm non K46, năm học 2023 - 2024.

Chi tiết tại tệp đính kèm.