Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2023-2024 áp dụng cho khối ngành đào tạo giáo viên K13, Ngôn ngữ Anh k13 và CĐ GDMN