KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (cơ cấu tổ chức)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ là một đơn vị thuộc Trường Đại học Hải Dương, được thành lập theo QĐ số 486/QĐ-ĐHHD ngày 25/7/2019 trên cơ sở sáp nhập của các khoa Điện tử viễn thông, Khoa Hệ thống điện, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Chăn nuôi và Trung tâm đào tạo thực hành Cơ điện-Nông nghiệp theo Đề án rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức hoạt động năm 2019 của Nhà trường

1. Cơ cấu tổ chức

Khoa gồm 13 cán bộ, giảng viên: 01 Phó Trưởng khoa - Phụ trách, 01 phụ trách Bộ môn, 01 giảng viên kiêm giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập, 10 giảng viên thuộc khoa. Ngoài ra, còn có một số giảng viên kiêm nhiệm làm việc tại các phòng, trung tâm.


          

ThS. NGUYỄN THỊ TOAN

Chức vụ/CDNN: Phụ trách khoa/Giảng viên

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu số, Kỹ thuật điện tử, Vi điều khiển

Phone: 0974.715.978

Email: uhdnguyentoan.edu@gmail.com

     

 

ThS. ĐINH THỊ TRUNG HIẾU

Chức vụ/CDNN: Phụ trách Bộ môn/Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu: Máy điện và điều khiển MĐ

Phone: 0976.522.738

Email: uhdhieudinh.edu@gmail.com

 

   
   

TS. TĂNG THẾ TOAN

Chức vụ/CDNN: Phó Hiệu trưởng, Giảng viên chính

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Anten truyền sóng, Điện tử và Viễn thông

Phone: 0913.256.359

Email: uhdtoantang.edu@gmail.com

 

   
   

TS. VŨ THÁI HƯNG

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu và Viễn thông

Phone: 0969.479.981

Email: hungvth5919@gmail.com

 

   

 

TS. NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu: Trường điện từ, Kỹ thuật điện, điện tử

Phone: 0987.641.441

Email: longnlt@outlook.com

 

   

 

ThS.NCS VŨ THỊ KIM NHUNG

Chức vụ/CDNN: Phó trưởng phòng/Giảng viên chính

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Hệ thống nhúng, Kỹ thuật điện tử, Vi xử lý, Vi điều khiển

Phone: 0987.213.058

Email: uhdnhungvuthikim81.edu@gmail.com

 

   

 

ThS. NGUYỄN NGỌC CƯƠNG

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật điện tử, Lập trình điều khiển PLC

Phone: 0912.503.020

Email: uhdcuongnguyen.edu@gmail.com

     

 

ThS. PHAN ĐÌNH TRUNG

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật điện tử, viễn thông

Phone: 0978.950.888

Email: phantrung82@gmail.com

 

   

 

ThS. NGUYỄN THỊ PHIÊN

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật điện tử, Truyền số liệu

Phone: 0816.838.448

Email: uhdnguyenphien.edu@gmail.com

 

   

 

ThS. ĐINH TRỌNG TOÀN

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Tự động hoá, vi điều khiển, lập trình nhúng, điều khiển PLC

Phone: 0936.801.898

Email: toandinhtrong@gmail.com

     

 

ThS. VŨ THỊ THẢO

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Điện tử công suất, Lý thuyết mạch, Kỹ thuật điện tử

Phone: 0903.495.918

Email: uhdthaovu83.edu@gmail.com

     
   

ThS. TRẦN THỊ DIỆP

Chức vụ/CDNN: Phó trưởng phòng/Giảng viên

Bộ môn: Điện tử viễn thông

Hướng nghiên cứu: Vật liệu điện-điện tử, đo lường

Phone: 0948.927.636

Email: uhddieptran.edu@gmail.com

     
 

ThS. Vũ Tiến Thủy

Chức vụ/CDNN: Phó trưởng phòng/Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu:

Phone: 0918.012.369

Email: .edu@gmail.com

 

   
 

ThS.NCS ĐOÀN VĂN HẢI

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu: Tự động hoá; Điện công nghiệp; Năng lượng tái tạo; An toàn & Vệ sinh lao động

Phone: 0986.016.299

Email: uhdhaidoan.edu@gmail.com

     
 

ThS. LÊ THỊ THƯƠNG

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu: Thiết kế hệ thống cung cấp điện, kỹ thuật chiếu sáng

Phone: 0973.653.378

Email: uhdthuonglethi.edu@gmail.com

     
 

ThS. LÊ THỊ NỤ

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu: Tự động hoá và vật liệu điện, điện tử

Phone: 0903.495.918

Email: uhdnule.edu@gmail.com

     
 

ThS. VŨ VĂN HOÀNG

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật điện

Phone: 0395.912.851

Email: uhdnule.edu@gmail.com

     
 

ThS. LÊ THỊ HIẾN

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu:

Phone: 0903.495.918

Email: uhdhienle.edu@gmail.com

     
 

ThS. TRẦN VŨ

Chức vụ/CDNN: Giảng viên

Bộ môn: Kỹ thuật điện

Hướng nghiên cứu:

Phone: 0915.536.268

Email: tranvu0087@gmail.com

2. Chức năng

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ là đơn vị thuộc Trường có chức năng tổ chức thực hiện đào tạo, kế hoạch giảng dạy; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu giảng dạy, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và thực hiện các chức năng cần thiết khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Công tác chuyên môn

a) Xây dựng nội dung chương trình các ngành học trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của Trường.

b) Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các bộ môn trực thuộc. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

c) Quản lý cán bộ, viên chức và người học thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức và người học. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhiệm vụ cho giảng viên.

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực tập, thực tế cho sinh viên, rèn kỹ năng nghề nghiệp, gắn đào tạo với thực tế. 

e) Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo

3.2. Công tác nghiên cứu khoa học

a) Tham mưu các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học .

b) Tham mưu tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học - công nghệ của cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên trong chương trình, kế hoạch của khoa và của Trường; phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

c) Tham mưu tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao và các đề tài với các cơ quan, đơn vị bên ngoài. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

3.3. Công tác Quản lý sinh viên

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo, đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.4. Công tác tuyển sinh

a) Chủ động tìm nguồn tuyển sinh, tuyên truyền quảng bá tuyển sinh ngắn hạn, dài hạn ở tất cả các bậc học, ngành học.

b) Chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế theo quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường.

3.5. Công tác phát triển ngành học, liên kết đào tạo

a) Chủ động đề xuất, xây dựng đề án mở ngành học mới khi cần thiết.

b) Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

3.6. Các nhiệm vụ khác

a) Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc. Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

 b) Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi hết môn, bảo vệ Đồ án tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của Trường. Quản lý và lưu trữ  các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị.

c) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỷ cương, lề lối làm việc trong Khoa.

d) Phối hợp với Phòng Bảo đảm chất lượng - Thanh tra tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

e) Quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định.

f) Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và  của Trường.

g) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của Trường. Tham mưu xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

4. Địa chỉ liên hệ

Tầng 1, Nhà A3 - Cơ sở 3 Trường Đại học Hải Dương (Khu 8, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Email: khoakythuatcongnghe123.edu@gmail.com.