Công văn 1687/BGDĐT-GDTC ngày 18/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học