Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 08/3/2023 của Ban Chỉ đạo vân động hiến máu tình nguyện UBND tỉnh: Kế hoạch thực hiện ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" - 7/4/2023