Công văn số 1283/BGDĐT-GDTC ngày 28/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"