Thông báo V/v thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19