PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

04:37 - 15/03/2018
  1.    Giới thiệu chung

Năm 2007, Nhà trường đã thành lập phòng Nghiên cứu khoa học và Kiểm định chất lượng đào tạo (Quyết định số 176/QĐ-HT ngày 04 tháng 10 năm 2007).

Năm 2009, Nhà trường đã có Quyết định số 317/QĐ-CĐKT ngày 31/08/2009 về việc bố trí và phân công nhiệm vụ các phòng khoa, cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trực thuộc trường, trong đó có phòng Thanh tra với chức năng kiểm định chất lượng đào tạo và thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra.

Năm 2012, Nhà trường đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học; Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo; Phòng Quan hệ Quốc tế; Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên; Phòng Hợp tác Đào tạo; Phòng Đảm bảo chất lượng…

Thông báo số 26/TB-ĐHHD ngày 02/5/2013 về việc đổi tên phòng, khoa, trung tâm: Phòng Đảm bảo Chất lượng (nay là Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng).

Cán bộ, viên chức của phòng gồm: 09 thành viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và triển khai thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các công tác khảo thí và quản lý chất lượng đào tạo trong toàn trường, kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách).

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác khảo thí

- Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng nhu cầu chung của ngành Giáo dục - Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

- Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường.

-  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

- Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí.

- Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường (mỗi học kỳ 1 lần) và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.

2.2.2. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

- Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.

- Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng

- Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.