Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa XII)

Ngày 18/01/2018, tại Giảng đường đa năng Khu Hành chính hiệu bộ, cơ sở Liên Hồng, Đảng ủy Trường Đại học Hải Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII).

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã trình bày những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu gồm 04 chuyên đề: Chuyên đề 1: NQ số 18-NQ/TW “Một số vấn về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chuyên đề 2: NQ số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chuyên đề 3: NQ số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Chuyên đề 4: NQ số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã phân tích cụ thể mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện hai Nghị quyết số 18, 19 liên quan trực tiếp về tổ chức và hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp công lập như Trường Đại học Hải Dương.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Đức Lễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường nhấn mạnh các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương là góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân.

Thay mặt Lãnh đạo Nhà trường đồng chí Vũ Đức Lễ bày tỏ lòng cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Văn Thông đã truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương sáu, khóa XII. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường cũng đề nghị đảng viên, cán bộ viên chức lao động sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết nâng cao tinh thần tự giác, chủ động, phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu và viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân từng đảng viên, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với tập thể chi bộ, bộ môn, đơn vị vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu của Đảng, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường.

Đồng chí Vũ Đức Lễ -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã giúp toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức lao động và sinh viên của Nhà trường nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời vận dụng vào thực tiễn công việc, để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.