KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

1. Gặp mặt, giao lưu sinh viên Khoa Kế toán - Tài chính trước thềm năm học 2022 - 2023 http://uhd.edu.vn/gap-mat-giao-luu-sinh-vien-khoa-ke-toan-tai-chinh-truoc-them-nam-hoc-2022-2023-dt12729.html