Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2022 -2023 (Đợt 1)