Chào mừng Quyết định 448/QĐ-TTg 2023 ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương