Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Hải Dương

Ngày 27/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 448/QĐ-TTg sáp nhập trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương. Sau sáp nhập, trường Đại học Hải Dương hiện có 8 Phòng chức năng, 11 Khoa, 2 Trung tâm và giữ nguyên các Trường thực hành. Trường có 4 cơ sở, trụ sở chính nằm ở Khu đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương.

Trường Đại học Hải Dương tại Khu đô thị phía Nam - Thành phố Hải Dương

Trên cơ sở nhận thức rõ, trong xu thế hội nhập và trước những thách thức lớn biến đổi của xã hội đòi hỏi của việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc nâng cao chất lượng đào tạo càng trở nên cấp thiết. Trường Đại học Hải Dương sau sáp nhập phải là Trường đào tạo ra lực lượng lao động có trình độ cao, phải đặt vấn đề chất lượng đào tạo lên hàng đầu, để đáp ứng được yêu cầu mà xã hội đặt ra. Do vậy công tác bảo đảm chất lượng đạo tạo mà trực tiếp là công tác kiểm định và tự kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo là một yêu cầu hết sức cấp thiết. Việc thực hiện tốt và thường xuyên công tác kiểm định chất lượng sẽ tạo điều kiện cho trường phát triển một cách vững chắc và khẳng định được vị thế của trường trong xã hội. Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra cũng được Hiệu trưởng ra Quyết định đổi tên thành phòng Bảo đảm chất lượng - Thanh tra cho phù hợp với Luật Giáo dục hiện nay. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo trường, ngay từ đầu năm học 2023 - 2024, phòng Bảo đảm chất lượng - Thanh tra đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ của mình về công tác bảo đảm chất lượng. Triển khai hướng dẫn các khoa về công tác bảo đảm chất lượng năm học, tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng triển khai tự đánh giá 5 chương trình đào tạo gồm: 4 chương trình đào tạo đại học và 01 chương trình đào tạo cao đẳng sư phạm. Phòng đã tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các khoa xây dựng Hội đồng tự đánh giá, thành lập các nhóm chuyên trách.

Trên cơ sở các văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn dùng làm công cụ đánh giá và kiểm định, hướng dẫn quy trình và các tiêu chí để thực hiện đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Bảo đảm chất lượng - Thanh tra đã triển khai tổ chức tập huấn cho các hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách với các nội dung cụ thể.

Trong buổi tập huấn cán bộ, giảng viên và lao động đã được làm rõ vai trò của  kiểm định chất lượng.

         Thứ nhất, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giúp Nhà trường và các khoa có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định.

         Thứ hai, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giúp Nhà trường định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng chương trình đào tạo. Việc căn cứ bộ tiêu chuẩn, những tiêu chí và những chỉ số cụ thể tại quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường tự phân tích, mô tả hiện trạng, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cải tiến, đề ra những giải pháp giải quyết những điểm yếu, những tồn tại là những định hướng phát triển của chương trình đào tạo trong những giai đoạn tiếp theo.

         Thứ ba, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là lời tuyên bố chắc chắn tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của nhà trường. Việc tự đánh giá, công khai kết quả và tự nguyện đăng ký kiểm định, đánh giá ngoài được xem là lời cam kết về chất lượng đào tạo, là những thông tin kịp thời của nhà trường mang lại cho người học và các bên liên quan.

         Thứ tư, kiểm định chất lượng giáo dục nói chung và kiểm định chương trình đào tạo là tiền đề xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục của nhà trường.

         Hội nghị tập huấn cũng đã làm rõ Quy trình thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo từ việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, lập kế hoạch tự đánh giá, thu thập thông tin và minh chứng,viết báo cáo tự đánh giá đến các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá chương trình đào tạo.

         Đến nay 5 chương trình đào tạo đã hoàn thành xong báo cáo tự đánh giá, các Hội đồng tự đánh giá đang triển khai xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố kết quả tự đánh giá trong toàn trường, hoàn thiện báo cáo lần cuối và trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng Bảo đảm chất lượng - Thanh tra xác định sẽ cố gắng tập trung, nỗ lực hơn nữa để góp phần vào sự phát triển của nhà trường. Trước hết, tập trung nghiên cứu, nắm vững các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ về công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo để tham mưu Lãnh đạo Trường tổ chức thực hiện đánh giá ngoài thành công 5 chương trình đào tạo trong thời gian tới.

Tin bài: Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra