Giới thiệu chung

Phòng Bảo đảm chất lượng - Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 490/QĐ-ĐHHD ngày 25/7/2019 trên cơ sở sáp nhập Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng và Phòng Thanh tra - Pháp chế, Một cửa liên thông. Phòng đổi tên thành Phòng Bảo đảm chất lượng - Thanh tra theo Quyết định số 283/QĐ-ĐHHD ngày 30/6/2023. Phòng là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Hải Dương.

Tập thể cán bộ, giảng viên Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra