Văn bản của Sở thông tin và Truyền thông Về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19