Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19